Soósné dr. Faragó Magdolna:

 

 

Publikációs jegyzék

 

1. Az 1968/69-es tanévben hátrányos helyzetű IV. osztályos tanulók számára szervezett SZOT-tanfolyamok és az ELTE Studium Generale egyetemi előkészitő tanfolyam hatékonysága

     Felsőoktatási Pedagógiai Kutatóközpont, Bp., 1970. 21 p.

2. Az egyetemi előkészitő szakkörök hatékonysága

     Felsőoktatási Szemle, 1972. 2.sz. 116-119. p.

3. A "komplex szakkör" középiskolásoknak

     Köznevelés, 1972. 2.sz. 11-12. p.

4. A fizikai dolgozók gyermekeinek továbbtanulásával kapcsolatos néhány probléma

     FPK, Bp., 1973. 38 p.

5. Az elsőéves hallgatók beilleszkedése

     Felsőoktatási Szemle, 1977. 11.sz. 653-658. p.

6. Elsőéves egyetemi és főiskolai hallgatók helyzete, valamint a beilleszkedés feltételeivel való elégedettságük mértéke

     In: Tanulmányok a felsőoktatás köréből 1977-II. Szerk.: Palovecz János, FPK, Bp., 1977. 225-264. p.

7. Az egyetemi, főiskolai hallgatók beilleszkedése a felsőoktatásba

     FPK, Bp., 1979. 239 p.

8. Összefüggésvizsgálat  x2-próba felhasználásával

     In: A pedagógiai kutatás módszerei. 2. Szerk.: Nádasi Mária. Bp. 1977. Tankönyvkiadó. 170-189.p.

9. Kapcsolatok a felsőoktatási intézmények néhány sajátossága és az elsőéves hallgatók beilleszkedését jelző elégedettség között

     Magyar Pedagógia. 1978. 3-4. sz. 378-392. p.

10. Elsőévesek beilleszkedése intézményükbe (Esettanulmány)

     Felsőokatási Szemle, 1978. 3.sz. 143-148.p.

11. A hallgatók véleménye és javaslatai az értékelés felsőoktatásban alkalmazott formáiról

     Felsőoktatási Szemle, 1979. 9.sz. 564-571. p.

12. Döntést meghatározó motivumok (Esettanulmány)

     Pályaválasztás. 1980. 1.sz. 14-16.p.

13. A felsőoktatásba való beilleszkedés

     In: Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Szerk.: Sipos Istvánné. FPK. 1980. 21-58. p.

14. A hallgatók pályával való kapcsolatának alakulása

     In: Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Szerk.: Sipos Istvánné. FPK. 1980. 203-258.p.

15. Tanulási feltételek, tanulmányi eredmények és szokások

     In: Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Szerk.: Sipos Istvánné. FPK. 1980. 95-120. p.

16. Sajátosságok a pedagógusképző főiskolák hallgatóinak pályaválasztási előtörténetében, pályaképében és jövőképében

     In: Személyiségformálás és hivatásra nevelés a pedagógusképzésben. II. Kiad. az MM. Bp., 1981. 241-251.p.

17. Sajátosságok a pedagógugusképző intézmények hallgatóinak tanulási szokásaiban, beilleszkedésében és a képzési formák értékelésében

     Pedagógusképzés, 1980. 2.sz. 27-41. p.

18. (Fehér György társszerzővel) Oktatók az agrárszakemberképzésről

     Felsőokatatási Szemle, 1981. 4. sz. 193-199. p.

19. Javaslat a felsőoktatási intézményekben folyó nevelőmunka színvonalának emelésére

     Munkaanyag az MM részére. (Kézirat) Oktatáskutató Intézet D/660. 1983. 16 p.

20. Az 1982-ben végzős hallgatók szociológiai státusza

    (Kézirat) Oktatáskutató Intézet D/660. 1983 16 p.

21. Hozzászólás a "Javaslat a felsőoktatás korszerűsítésére" c. tervezethez a hallgatók problémái alapján

     Felsőoktatási Szemle, 1984. 2.sz. 65-71.p.

22. A műszaki főiskolai hallgatók beilleszkedésének pélyaadaptációs sajátosságai

     Felsőoktatási Szemle, 1985. 9. sz. 536-540. p.

23. Végzős hallgatók pályaidentitása és értelmiségi szerepvállalása - az értelmiségivé válás folyamatának megismerésére irányuló kérdőives vizsgálat tükrében

     I. Alapadatok. Oktatáskutató Intézet, Bp., 1985. 72 p. + 19 mell.

     II.Képzési ág szerinti sajátosságok. OI., Bp., 1985. 80 p.

24. A hallgatók pályaidentitása és értelmiségi szerepvállalása három pályacsoportban (agrár, pedagógus, műszaki)

     In: Pedagógusképzés és iskolai innováció (Nemzetközi konferencia) II. Pécs, 1986. 160-166. p.

25. Hallgatóink tanulási szokásai

     Felsőoktatási Szemle, 1986. 3. sz. 154-158. p.

26. Beilleszkedés és szakmai szocializáció a felsőoktatásban

     Tankönyvkiadó, Bp. l986. 252 p. (A pedagógia időszerű kérdései sorozat)

27. Pályaidentitás és értelmiségivé válás a felsőoktatásban (Az agrár, a műszaki és a pedagógusképzésben résztvevők két végzős évfolyamának kérdőives vizsgálati eredményei - táblázatokban)

     Oktatáskutató Intézet, 1987. 107 p.

28. Hallgatók értékelése intézményükről (Visszajelzés a kutatásban részt vevő intézmények számára)

     Oktatáskutató Intézet, 1987. 77 p.

29. Diákszemmel az értelmiségről (Interjúk és kérdőives szabad válaszok gyűjteménye)

     Oktatáskutató Intézet, 1987. 146 p.

30. Hallgatók szabadidős szokásai az agrár, a műszaki és a pedagógusképzésben

     Felsőoktatási Szemle, 1987. 9.sz. 552-558. p.

31. Végzős hallgatók kérdőives vizsgálata az értelmiségivé válás folyamatának megismerésére

     In: Felsőoktatás-kutatások OI. l986. 157-188. p.

 

32. Ellentmondások a felsőoktatásban - hallgatók követéses vizsgálati eredményeinek tükrében

     In: Oktatásügyi Kutatások 4. kötet. Oktatáskutató Intézet, Bp. 1988. 23-34. p.

33. Végzős hallgatók értékelése a felsőfokú képzés hatótényezőiről és eredményességéről

     Felsőoktatási Szemle, l988. 3.sz. 156-161. p.

34. (Hajdu Péter társszerzővel)  A tanárképzés sajátosságai - hallgatói és oktatói vizsgálati eredmények okelemzésével (Kézirat, Oktatáskutató Intézet, 1988. 134 p.)

35. A pályaszerep és az értelmiségi szerep elfogadása közötti összefüggések végzős hallgatóknál

     Oktatáskutató Intézet, 1988. 51 p.

36. Hallgatóink tanulási szokásainak változási tendenciái és a hatékonysággal való kapcsolata

    (Kézirat) Oktatáskutató Intézet 1989. 18 p.

37. Egységes tanárképzés - differenciált humán képzés fejlesztésének elméleti modellje

     Felsőoktatási Szemle, 1989. 10.sz. 577-584. p.

38. A tanárképzés megújítása (A tanárképzés fejlesztésével összefüggő lehetőségek és igények c. tanácskozássorozat összefoglalása és értékelése)

     Pedagógusképzés, 1991. 1.sz.7-18. p.

39. A tanárképzés megújításáról

     Magyar Felsőoktatás, 1991. 2-3.sz. 5l. p.

40. A tanárképzés fejlesztési koncepciója (Vitaanyag) (Az MKM ad-hoc bizottságának titkáraként a tervezetet bevezette és közreadta a szerző)

     Magyar Felsóoktatás, 1991. 5.sz. 29-31. p.

41. A szociális képzésekről - oktatáspolitikai megközelitésben

     Esély, 1992. 5.sz. 63-68. p.

42. Szociális ismeretek és tudás a nevelőmunkában - gondolatok egy szociálpedagógiai konferencia kapcsán

     Magyar Felsőoktatás, 1993. 1.sz. 15-16. p.

43. Pedagógusképzési rendszerünk jelenlegi szerkezete (I-III. rész)

     Magyar Felsőoktatás, 1993. I. rész: 7. sz. 11-13. p., II. rész: 8-9. sz. 10-11. p. III. rész: 10.sz.

44. A szociálpedagógiai tudás az oktatáspolitika intézményrendszerében

     Iskolakultúra, 1993. 10. sz. 49-54. p.

45. Tanárképzésünk megújítása (Tanulmánykötet) (Szerk. és bevezetővel ellátta a szerző)

     Felsóoktatási Koordinációs Iroda, Bp., 1993. 224 p.

46. A tanárképzés fejlesztési lehetőségeiről rendezett tanácskozás összefoglalása, értékelése - és egy korábbi modelljavaslat

     In: Tanárképzésünk megújítása (Tanulmánykötet) 187-202. p. FKI,  Bp. 1993.

47. A család, mint a személyiségfejlesztést megalapozó legfontosabb szintér

     Otthon - Háztartás, 1994. 1-2. sz.  2. p.

48. Beszámoló a Német Háztartási Szövetség Konferenciáján szerzett tanulmányút tapasztalatairól

     Esély, 1994. 4.sz. 100-103. p.

 

49. A felsőfokú oktatásról szól-e a felsőoktatásról szóló törvény?

     Magyar Felsőoktatás, 1994. 8-9.sz. 15-17. p.

50. Információk a család, otthon, háztartás témában folyó képzésekről

     Magyar Felsőoktatás, 1994. 10. sz.  15-17. p.

51. Felkészítés az egészségnevelésre a pedagógusképzésben

     Új Pedagógiai Szemle, 1995. július. 84-88. p.

52. A felsőoktatási és felsőfokú képzési rendszer kapcsolódása a hazai oktatási és szakképzési rendszerhez

     Magyar Felsőoktatás, 1995. 10. sz. 18-22. p.; Emberi erőforrás-menedzsment, 1995. 5-6. sz. 26-35. p.

53. A tanárképzés jövője és a minőségfejlesztés lehetőségei

     Új Pedagógiai Szemle, 1996. július-augusztus. 39-51. p.

54. felsőoktatás rendszere Magyarországon (szócikk)

    in: Pedagógiai Lexikon, Keraban Kiadó, 1997. I. kötet 477-482. p.

55. egyházi felsőoktatás (szócikk)

    in: Pedagógiai Lexikon, Keraban Kiadó, 1997. I. kötet 327-328. p.

56. Károli Gáspár Református Egyetem (szócikk)

    in: Pedagógiai Lexikon, Keraban Kiadó, 1997. II. kötet 171-172. p.

57. Koncepció a tanárképzés egységes szerkezetéről

     Magyar Felsőoktatás, 1997. 7. sz. 14-17. p.

58. Pedagógusok alapképzése, pedagógusok továbbképzése Magyarországon

    Kézirat, 1998. 25 p. Megjelent: angol nyelven az MKM-OKI által a közokatásról kiadott EU tanulmánykötetben.

59. Javaslatok a tanárképzési rendszer továbbfejlesztésére (kiemelten a tanári képesítés követelményeiről szóló 111/1997. Korm. rendelet módosítására)

 Pedagógusképzés 2000/1-2. 164-189. p.

60. Pedagógus-továbbképzési lehetőségek a felsőoktatásban (kiemelten a szakirányú továbbképzési szakokon)

    Köznevelés. 1999. 28. szám (1999. szept. 17.) 7-11. p. Emberi erőforrás-menedzsment: 1999. 6. szám

61. A pedagógusképzés rendszere. In: “Ami a magvetés a földnek, az a tudomány elhintése az emberi szellemnek” (Tanulmánykötet, Szerk. Rakaczkiné dr.Tóth K.) Kiad.: Szent István Egyetem Tanárképző Intézete, Gödöllő, 2000. 155-175. p.

62. A felnőttoktatási, a szakképzési és a pályaorientációs képzési tartalom a felsőfokú szakemberképzésben (kiemelten a pedagógusképzés és –továbbképzés területén)

Emberi erőforrás-menedzsment 2000/6. 5-22. p.

63. A hazai tanárképzés rendszere, fejlesztési trendjei

Magyar Felsőoktatás 2001. 4. szám 47-48. p.

64.  Pedagógus pálya, pedagógusképzés  - oktatáspolitikai megközelítésben

Emberi erőforrás-menedzsment 2002/1-2. 8-48. p.

65.     Pedagógus-továbbképzés a szakirányú továbbképzési szakokon

Magyar Felsőoktatás 2002. 1-2. szám 58-60. p.

 

66.     A “Pedagógusok továbbképzése a felsőoktatási intézményekben (különös tekintettel a kínálat-kereslet alakulására a közoktatási szükségletek és a jogszabályi lehetőségek függvényében)” c. OM-MTA pályázati kutatás, 2002. április, (Kézirat) OM Közoktatási h. Államtitkárság. A kutatási jelentés általam írt résztanulmányai:

1. A szakirányú továbbképzési szakok (ennek részeként a pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés) 38 p.

2. A felsőoktatási intézmények pedagógus-továbbképzési kínálatának felmérésére végzett

kérdőíves vizsgálat eredményei 40 p.

 

3. Az újabb diplomás, illetve kiegészítő pedagógusi oklevél megszerzésére irányuló képzések 13 p.

 

4. Összefoglaló zárótanulmány 14 p.

 

67.     Tények és javaslatok a pedagógusképzés megújításához (kézirat) Oktatáskutató Intézet, 2002. június, 89 p.

68.     A pedagógusképzés oktatáspolitikai tendenciái. Pedagógusképzés. 2003. 3-4. szám 57-74. p.